Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko- budowa elektrowni wiatrowej w m. Golska Huta na działce nr ewid. 94


                                                                        Lubień Kujawski dnia 03.12.2012 r.
INW.6220.6.2012
 
 


Obwieszczenie 
  

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 
 
zawiadamiam
 
strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 1500 kW, składającej się z jednej siłowni o mocy 1500 kW i maksymalnej wysokości 140 m n.p.t.  wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanej w miejscowości Golska Huta, gm. Lubień Kujawski, powiat włocławski, na działce o nr ewid. 94 obręb Golska Huta, gm. Lubień Kujawski, o wydaniu w dniu 30 listopada 2012 r. postanowienia Burmistrza Lubienia Kujawskiego znak INW.6220.6.2012 stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:00.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Gole i Golska Huta.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                             

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (3 grudnia 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (3 grudnia 2012, 09:22:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 843