Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających realizację celu publicznego- budowa stacji bazowej wraz z przyłączem energetycznym na działce nr 116/3 w m. Narty


 
                                                                        Lubień Kujawski dn. 30.11.2012 r.
INW 6733.3.2011  
                  
O B W I E S Z C Z E N I E

 
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
  • Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach, 87-850 Choceń znak PZD.TO.456.121.2012
  • Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku- znak TEK 7323/BTR/0914/2012 z dnia 16.11.2012 r.
  • Starosty Włocławskiego- znak GGN.6123.444.2012 z dnia 14.11.2012 r.
  • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy- znak GDDKiA-O/BY-Z-3-ae-073-1223/12 z dnia 26.11.2012 r.
 
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem energetycznym na terenie działki nr ewid. 116/3 obręb geodezyjny Narty, gmina Lubień Kujawski.
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.) na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy sołectwa Narty.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                   

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (30 listopada 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (30 listopada 2012, 13:31:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1131