Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa farmy wiatrowej Kaliska dz. nr 9/1

Lubień Kujawski dnia, 27.11.2012 r.
INW 7624-23/2010
 
Obwieszczenie
 
Zgodnie z art. 38, art. 85 ust 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że  w dniu 27.11.2012 r. na wniosek ANBUD Firma Remontowo Budowlana Andrzej Łykowski z siedzibą w miejscowości Witkowo, przy ul. Dworcowej 23a, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o mocy przyłączeniowej 1000 kW, składającej się z dwóch siłowni o mocy 500 kW i maksymalnej wysokości 100 m n.p.t wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia na terenie działki nr ewid. 9/1 w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski.

Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia na przedmiotowa decyzję w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń sołectwa Kaliska, Gole, Golska Huta.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (27 listopada 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (28 listopada 2012, 12:52:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 660