Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie oceny oddziaływania na środowisko-budowa farmy wiatrowej w m. Golska Huta działka nr ewid. 94


                                                                                   Lubień Kujawski dn. 26.11.2012 r.
INW.6220.6.2012
 
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 36 § 2, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)
                                                      zawiadamiam
 
osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku ANBUD Firma Remontowo Budowlana Andrzej Łykowski z siedzibą w miejscowości Witkowo przy ul. Dworcowej 23a, w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 1500 kW, składającej się z jednej siłowni o mocy 1500 kW i maksymalnej wysokości 140 m n.p.t. wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanej w miejscowości Golska Huta, gm. Lubień Kujawski, powiat włocławski na działce oznaczonej nr 94 obręb Golska Huta, gm. Lubień Kujawski, że ze względu na toczące się postępowanie mające na celu uzyskanie stosownych opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, nie jest możliwe jej załatwienie w ustawowym 30-dniowym terminie. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do  26 grudnia  2012 r.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Gole i Golska Huta.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.       

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (26 listopada 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (26 listopada 2012, 09:03:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 711