Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WINDPROJEKT.


 
                                                                        Lubień Kujawski dn. 20.11.2012 r.
INW.6733.7.2012              
Obwieszczenie
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Starostę Włocławskiego- znak GGN.6123.442.2012 z dnia 12.11.2012 r.
  •  Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku- znak TEK 7323/BTR/0912/2012 z dnia 15.11.2012 r.
  •  Powiatowy Zarządu Dróg z/s w Jarantowicach- PZD.TO.456.120.2012 z dnia 13.11.2012 r.
 
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa stacji elektroenergetycznej 110/30 kV Główny Punkt Zasilania Farmy Wiatrowej Dąbrowice (GPZ FW Dąbrowice) wraz z linią kablową  lub napowietrzną WN 110 kV stanowiącą powiązanie pomiędzy projektowaną stacją GPZ FW Dąbrowice a istniejącą stacją elektroenergetyczną 110/SN kV GPZ Lubień Kujawski, zjazdu z drogi publicznej na teren projektowanego GPZ FW Dąbrowice oraz budowa linii kablowych podziemnych SN wraz z ułożonymi obok rurami OPTO.
Stacja elektroenergetyczna 110/30 kV GPZ FW Dąbrowice wraz z zjazdem na działkach 45/3, 48/40, 48/12, 42 obręb Kaliska, gmina Lubień Kujawski;
Linia kablowa lub napowietrzna 110 kV na działkach nr 45/3, 48/40 oraz 48/10 i 45/2 obręb Kaliska, gm. Lubień Kujawski;
Linia kablowa SN wraz z rurami OPTO na działkach o nr ewid. 1 obręb Gliznowo 152, 172, 171, 169, 167, 197/1, 163, 160/4, 175, 176/6 obręb Gole, 117,132,133/39, 94, 19/1, 30/1, 234, 40/11, 40/13, 42, 48/41, 48/40, 48/12, 45/3, 24 obręb Kaliska, 89, 103, 102, 101, 85/4, 81, 79/3, 79/4, 74, 73, 72, 63, 60/1, 59/4, 55, 52, 48 obręb Sławęcin, gm. Lubień Kujawski a także 115/1, 115/2, 117, 118/2, 118/1, 121/2, 114, 77 obręb Kubłowo, 222/2, 217, 105/1, 115, 106, 64, 66, 67, 68, 69/2, 70, 36, 76, 75 obręb Zalesie, gm. Chodecz.
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica ogłoszeń w centrum miasta Lubień Kujawski, sołectwa Kaliska, Gole, Sławęcin w gminie Lubień Kujawski                    a także w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, w obrębie Kubłowo i Zalesie w gminie Chodecz.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (20 listopada 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (21 listopada 2012, 14:42:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1069