Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lubień Kujawski 12 .06.2006r.
 
UM-7624/4/2006


Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust.7  pkt 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) a także art. 34, art. 35 ust. 1 i art. 35a z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880 za zm.)
 
Po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Olczaka z dnia 06.03.2006 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę dla 63 DJP dz. nr 121 w miejscowości Czaple Nowe gm. Lubień Kujawski.
 
Ustalam  
Następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:
 
I.                   Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
1.      Rodzaj przedsięwzięcia
 
         Planowana inwestycja polegająca na budowie płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę dla obsady trzody chlewnej wynoszącej 63 DJP w gospodarstwie rolnym Pana Pawła Olczaka w m. Czaple Nowe bm. Lubień Kujawski. Dla przetrzymania obornika i gnojówki przez okres minimum 4 miesięcy, powierzchnia płyty gnojowej (obornikowej) winna wynosić nie mniej niż 245 m², a pojemność zbiornika na gnojówkę nie niniejsza niż 128 m³
         Istniejące gospodarstwo rolne Pana Pawła Olczaka posiada powierzchnię gruntów rolnych użytkowych wynoszącą 47,57ha, wykorzystywanych do produkcji roślinnej.
 
 
 
2.      Miejsce realizacji przedsięwzięcia
 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Czaple Nowe gm. Lubień Kujawski
 
 
II.                Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  
-         Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne, w szczególności na wody jeziora Lubieńskiego.   
-         Grunty rolne pozostałe po realizacji inwestycji należy zredukować w kierunku rolnym. Inne grunty zajęte na czas realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia.
-         Dokonywać na bieżąco przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji technologicznych (płyta obornikowa i zbiornik na gnojówkę)
-         Przestrzegać podstawowych zasad postępowania z nawozami, zgodnie z dobrymi praktykami rolniczym.
-         Posadowienie zbiornika na gnojówkę powinno być dostosowane do warunków hydrogeologicznych i innych cech podłoża gruntowego.                   
 
III.             Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
-         .
        
1.      Przy budowie płyty gnojowej (obornikowej) i zbiornika na gnojówkę należy na stosować technologie przyjazne środowisku.
 
Zgłosić następujące warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego zamierzenia.
1.Inwestycje należy projektować i budować zapewniając:
-         spełnienie wymagań dotyczących poszanowania w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich,
-         Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na budowie,
-         Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,
-         Przyjęcie rozwiązań funkcjonalnych i technicznych ograniczających lub eliminujących wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.      Przy realizacji zamierzenia należy stosować urządzenia i technologie przyjazne środowisku.
3.      Uciążliwość przedsięwzięcia winna zamykać się w granicach terenu do którego inwestor ma tytuł prawny.
4.      Powierzchnia płyty obornikowej i pojemnika na gnojówkę winna wystarczyć na przechowywanie tych nawozów przez okres co najmniej 4 miesięcy.
5.      Płyta di składania obornika oraz zbiorniki na gnojowicę powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne.
6.      Do zbiorników na gnojowicę nie należy odprowadzać ścieków bytowych pochodzących z instalacji sanitarnych.
7.      Usytuowanie płyty gnojowej i zbiornika na gnojówkę i wody gnojowe winno uwzględniać przeważające kierunki wiatrów, tak żeby przez najdłuższą część roku znajdowały się one po stronie zawietrznej względem obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi oraz względem obszarów chronionych.
 
 
Uzasadnienie
 
 
1.Wnioskiem z dnia 06.03.2006r. Pana Pawła Olczaka który zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę dla 63 DJP na działce nr 121 w m. Czaple Nowe gm. Lubin Kujawski.
 
2.Dane o złożonym wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym miejscu – Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Lubieniu Kujawskim.
 
3.Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (mogących wymagać raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt.... rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) do wniosku załączone były informacje o przedsięwzięciu wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
4 Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie co do potrzeb sporządzania raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 
5. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem OŚB-7633/21/06 z dnia 30.03.2006r. Stwierdzający brak potrzeby wykonania raportu.
 
Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie z dnia 21.04.2006r. NZ-41-11-10/21/06 stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty – dnia 15.04.2006r.
Postanowieniem PPIS –04.05.2006r.
 
 
6. Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływanie na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące, dnia 28.04.2006. organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko sygn. OŚB-9/2006
 
Postanowienie to stało się ostateczne w dniu w 28.04..2006r.
 
7. Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 
Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia uzgodnione zostały ze Starostą Powiatu postanowieniem z dnia 30.05..2006r. OŚB- 05.06.2006 r. PPIS postanowieniem z dnia
 
 
      Postanowienia uzgadniające stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty – dnia 07.06.2006r.., postanowienie PPIS – dnia 12.06.2006r.
Treść tych uzgodnień została uwzględniona w sentencji decyzji – punkty II, III,
 
.
 
Pouczenie  
1.Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
 
2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy o Prawo ochrony środowiska; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego mgr inż. Paweł Wiktorski
 
Załączniki:
1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia.
 
Otrzymują:

1. Burmistrz Lubienia Kujawskiego 
2. a/a

  
Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
2. Starostwo Powiatowe we Włocławku.  

metryczka


Wytworzył: Jerzy Olczak (12 czerwca 2006)
Opublikował: Dariusz Deicki (13 czerwca 2006, 14:41:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2868