Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-cel publiczny


Lubień Kujawski dn. 31.10.2012 r.
INW.6733.7.2012
 
Obwieszczenie
      o wszczęciu postępowania

 
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.) zawiadamiam, że w dniu 13.10.2012 r. WINDPROJEKT Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą przy ul. Pięknej 24/26A/1 w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:
Budowa stacji elektroenergetycznej 110/30 kV Główny Punkt Zasilania Farmy Wiatrowej Dąbrowice (GPZ FW Dąbrowice) wraz z linią kablową  lub napowietrzną WN 110 kV stanowiącą powiązanie pomiędzy projektowaną stacją GPZ FW Dąbrowice a istniejącą stacją elektroenergetyczną 110/SN kV GPZ Lubień Kujawski, zjazdu z drogi publicznej na teren projektowanego GPZ FW Dąbrowice oraz budowa linii kablowych podziemnych SN wraz z ułożonymi obok rurami OPTO.
Stacja elektroenergetyczna 110/30 kV GPZ FW Dąbrowice wraz z zjazdem na działkach 45/3, 48/40, 48/12, 42 obręb Kaliska, gmina Lubień Kujawski;
Linia kablowa lub napowietrzna 110 kV na działkach nr 45/3, 48/40 oraz 48/10 i 45/2 obręb Kaliska, gm. Lubień Kujawski;
Linia kablowa SN wraz z rurami OPTO na działkach o nr ewid. 1 obręb Gliznowo 152, 172, 171, 169, 167, 197/1, 163, 160/4, 175, 176/6 obręb Gole, 117,132,133/39, 94, 19/1, 30/1, 234, 40/11, 40/13, 42, 48/41, 48/40, 48/12, 45/3, 24 obręb Kaliska, 89, 103, 102, 101, 85/4, 81, 79/3, 79/4, 74, 73, 72, 63, 60/1, 59/4, 55, 52, 48 obręb Sławęcin, gm. Lubień Kujawski a także 115/1, 115/2, 117, 118/2, 118/1, 121/2, 114, 77 obręb Kubłowo, 222/2, 217, 105/1, 115, 106, 64, 66, 67, 68, 69/2, 70, 36, 76, 75 obręb Zalesie, gm. Chodecz
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
Realizacja planowanej inwestycji dotyczy obszaru, który wykracza poza obszar jednej gminy, wobec czego zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organem właściwym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego, ponieważ na obszarze jego właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta inwestycja.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica ogłoszeń w centrum miasta Lubień Kujawski, sołectwa Kaliska, Gole, Sławęcin w gminie Lubień Kujawski a także w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, w obrębie Kubłowo i Zalesie w gminie Chodecz.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (31 października 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (31 października 2012, 14:40:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1141