Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji-budowa farmy wiatrowej w m. Kaliska dz. nr 9/1


Lubień Kujawski dnia 30.10.2012 r.
INW 7624-23/2010
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) w związku  z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 
 
zawiadamiam
osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku ANBUD Firma Remontowo-Budowlana Andrzej Łykowski z siedzibą w miejscowości Witkowo przy ul. Dworcowej 23 a, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o mocy przyłączeniowej 1000 kW, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy 500 kW i maksymalnej wysokości 100 m n.p.t. wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia na działce nr ewid. 9/1 obręb Kaliska, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach od 8:00 do 15:00 wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.
Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa – strony zawiadamia się  przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń sołectwa Kaliska, Gole, Golska Huta.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (30 października 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (30 października 2012, 11:21:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 614