Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji bazowej na działce 116/3 w Nartach


Lubień Kujawski dn. 15.10.2012 r.
INW 6733.3.2011
 
 
Obwieszczenie
  o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że wniosek PRO-WILL Jacek Wiliński z siedzibą przy ul. Willowej 9/2 w Toruniu reprezentującego na podstawie pełnomocnictwa Nr 356/R1/01/2012 spółkę P4 z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa,                      w dniu 18.03.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem energetycznym na terenie działki o nr ewid. 116/3 obręb geodezyjny Narty, gmina Lubień Kujawski.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski  i zażalenia w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w miejscowości Narty.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (15 października 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (16 października 2012, 13:23:01)

Ostatnia zmiana: Wojciech Szymański (13 listopada 2012, 11:48:13)
Zmieniono: Poprawa literówki w tytule

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1158