Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-skablowanie linii napowietrznej SN-15kV na odcinku dwóch przęseł na działkach nr 2 i 3 w miejscowości Kaliska


 
                                           Lubień Kujawski dn. 03.10.2012 r.
INW.6733.5.2012                 
 
Obwieszczenie

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn.             zm.)
zawiadamiam

że w dniu 03.10.2012 r. wydana została decyzja znak INW.6733.5.2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalającą na rzecz ANBUD Firma Remontowo Budowlana Andrzej Łykowski reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Plucińskiego, lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na skablowaniu linii napowietrznej SN- 15 kV na odcinku dwóch przęseł na działkach nr 2 i 3 w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00.
Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 5 ustawy pizp.).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, sołectwa Kaliska.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (3 października 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (5 października 2012, 11:14:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 867