Obwieszczenie o wydaniu postanowień oraz zebranych dowodach i materiałach- ENERGA


                                                                        Lubień Kujawski dn. 18.09.2012 r.
INW.6733.4.2012              
Obwieszczenie


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)              

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:  • Starostę Włocławskiego- znak GGN.6123.347.2012 z dnia 29.08.2012 r.
  • Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku- znak TEK 7323/BTR/0717/2012 z dnia 05.09.2012 r.
  • Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach, 87-850 Choceń- znak PZD.TO.456.2012 z dnia 07.09.2012 r.
  • Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy- znak GDDKiA-O/BY-Z-3-ae-073-994/12 z dnia 12.09.2012 r.

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie: stacji transformatorowej typu MBST 20/630, linii kablowej  średniego napięcia SN-15kV dł. ok. 150 m, linii kablowej niskiego napięcia o dł. ok. 1,2 km, linii kablowej niskiego napięcia oświetleniowej o dł. ok. 1,1 km, posadowienie ok. 50 słupów oświetleniowych, posadowienie ok. 35 złącz kablowych w miejscowości Lubień Kujawski działki nr: 280/2, 605, 644, 629, 682, 681, 285/7, 285/5, 459/1, 457, 458, 323/1, 437, 434,  274/2,  obręb Lubień Kujawski.
Stosowanie do art. 10 § 1 Kpa  w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wyznacza się stronom 7 – dniowy termin w celu umożliwienia wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Po upływie określonego terminu w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy informacyjnej w centrum miasta w Lubieniu Kujawskim przy ul. Plac Wolności.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.         

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (18 września 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (18 września 2012, 13:59:15)

Ostatnia zmiana: Wojciech Szymański (19 września 2012, 11:59:57)
Zmieniono: Błędna nazwa instytucji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 950