Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji celu publicznego - skablowanie linii napowietrznej SN-15 Kv na działkach nr 2 i 3 w Kaliskach


 
                                                                        Lubień Kujawski dn. 07.09.2012 r.
INW.6733.5.2012              
                  
O B W I E S Z C Z E N I E   
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku- znak TEK 7323/BTR/0718/2012 z dnia 05.09.2012 r.
-  StarostęWłocławskiego- znak GGN.6123.354.2012 z dnia 31.08.2012 r.
 
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na skablowanie linii napowietrznej SN- 15 kV na odcinku dwóch przęseł na działkach nr 2 i 3 w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski.
 
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy sołectwa Kaliska.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                   

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (7 września 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (11 września 2012, 10:55:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 954