Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - skablowanie linii napowietrznej SN-15kV na działkach nr 2 i 3 w m. Kaliska


                                                                                  Lubień Kujawski dn.13.08.2012 r.
INW.6733.5.2012
 
 
Obwieszczenie
    o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek ANBUD Firma Remontowo Budowlana Andrzej Łykowski z siedziba przy ul. Dworcowej 23 w miejscowości Witkowo która reprezentowana jest przez pełnomocnika Pana Andrzeja Plucińskiego zam. w Inowrocławiu przy ul. Nowej 32, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na skablowaniu linii napowietrznej SN -15 kv na odcinku dwóch przęseł na działkach 2 i 3  w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się  z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski  i zażalenia w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna sołectwa Kaliska.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (13 sierpnia 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (14 sierpnia 2012, 11:31:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 862