Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


                                                                                   Lubień Kujawski dn.06.08.2012 r.
INW.6733.4.2012
 
 
Obwieszczenie
       o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Pawła Łuszcza zamieszkałego w Toruniu przy ul. Lotników 15a/30 pełnomocnika, spółki ENERGA OPERATOR Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen Bema 128, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej typu MBST 20/630, linii kablowej  średniego napięcia SN-15kV dł. ok. 150 m, linii kablowej niskiego napięcia o dł. ok. 1,2 km, linii kablowej niskiego napięcia oświetleniowej o dł. ok. 1,1 km, posadowienie ok. 50 słupów oświetleniowych, posadowienie ok. 35 złącz kablowych w miejscowości Lubień Kujawski. Inwestycja realizowana będzie na terenie nieruchomości o nr ewid.  280/2, 605, 644, 629, 682, 681, 285/7, 285/5, 459/1, 457, 458, 323/1, 437, 434,  274/2,  obręb Lubień Kujawski.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się  z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski  i zażalenia w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w centrum miasta w Lubieniu Kujawskim przy ul. Plac Wolności.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (6 sierpnia 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (7 sierpnia 2012, 12:14:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 757