Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Narty na działce nr 116/3.


Lubień Kujawski dnia 16.07.2012 r.
INW 6733.3.2011
 
Obwieszczenie
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 ze zm.) oraz art. 49 ustawy  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
że w dniu 16.07.2012 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak INW 6733.3.2011 z wniosku „PRO-WILL” Jacek Wiliński z siedzibą                 w Toruniu przy ul. Willowej 9/2, pełnomocnika spółki P4, dla przedsięwzięcia polegające na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem energetycznym na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 116/3 położonej w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500.
Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie  (art. 53 ust. 5 ustawy pizp.)
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Narty.
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (16 lipca 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (16 lipca 2012, 11:15:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 982