Obwieszczenie o przedłużeniu terminy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- farma wiatrowa w m. Kaliska działka 9/1


Lubień Kujawski dn. 28.06.2012
INW 7624-23/2010
 
 
 
Obwieszczenie
 
 
Na podstawie art. 36 § 2 i art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) ze względu na szczególnie skomplikowaną sprawę uwzględniając przepis art. 35 § 5 kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
 
zawiadamiam

           osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku ANBUD Firma Remontowo Budowlana Andrzej Łykowski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Kaliska o mocy przyłączeniowej 1000 kW, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy 500 kW każda i o maksymalnej wysokości 100 m n.p.t. wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski, powiat włocławski, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/1 obręb Kaliska, że z uwagi na toczące się postępowanie w celu uzyskania stosownego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, wydanie decyzji ostatecznej w tej sprawie powinno nastąpić do dnia 31.08.2012 r.
 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń sołectwa Kaliska, Gole, Golska Huta.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (28 czerwca 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (28 czerwca 2012, 13:08:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 815