Obwieszczenie o wydaniu postanowienia ZMiUW pozytywnie uzgadniającego realizacje inwestycję celu publicznego


 
                                                                        Lubień Kujawski dn. 24.05.2012 r.
INW.6733.2.2012              
                  
O B W I E S Z C Z E N I E

  
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam

że w dniu 21.05.2012 r. wydane zostało Postanowienie znak TEK 7323/BTR/0400/2012 Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na demontażu kontenera i montażu nowego budynku kontenera telemetrii, demontażu starych komór zasuw, montażu nowych na działce nr 39/1 obręb Kaliska, gm. Lubień Kujawski.
 
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy sołectwa Kaliska.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                   

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (24 maja 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (24 maja 2012, 14:30:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 798