Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Starosty Włocławskiego -demontaż kontenera i montaż nowego budynku kontenera telemetrii, demontaż starych komór zasuw i montaż nowych na działce nr 39/1 obręb Kaliska


 
                                                                        Lubień Kujawski dn. 21.05.2012
INW.6733.2.2012    
                  
O B W I E S Z C Z E N I E   

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam

że w dniu 16.05.2012 r. wydane zostało Postanowienie znak GGN.6123.169.2012 Starosty Włocławskiego uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na demontażu kontenera i montażu nowego budynku kontenera telemetrii , demontażu starych komór zasuw, montażu nowych na działce nr 39/1 obręb Kaliska, gm. Lubień Kujawski.
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy sołectwa Kaliska.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                  

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (21 maja 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (21 maja 2012, 13:58:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 829