Obwieszczenie o wydaniu przez GDDKiA postanowienia prostującego oczywista omyłkę- dot. budowy stacji bazowej na działce nr 116/3 obręb Narty.


 
                                                                        Lubień Kujawski dn. 16.05.2012
INW 6733.3.2011            
                  
O B W I E S Z C Z E N I E 
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam

że w dniu 15.05.2012 r. wydane zostało Postanowienie znak GDDKiA-O/BY-Z-3-ae-073-465a/12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6 prostujące z urzędu oczywistą omyłkę w postanowieniu z dnia 02.05.2012 r. wydane zostało Postanowienie znak GDDKiA-O/BY-Z-3-ae-073-465/12 uzgadniającym pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem na terenie działki nr ewid. 116/3 obręb geodezyjny Narty, gmina Lubień Kujawski.
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Narty.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                  

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (21 maja 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (21 maja 2012, 12:45:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 988