Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko -budowa farmy wiatrowej w m. Golska Huta dz. nr 89/2


Lubień Kujawski dnia 16.05.2012 r.
INW 6220.11.2011
                                             
                                                 Zawiadomienie
 
Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o  udostępnianiu informacji  o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 
podaje do publicznej wiadomości
 
 
informację, że w dniu 14.05.2012 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło wyjaśnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 1500 kW, składającej się z jednej siłowni o mocy 1500 kW i maksymalnej wysokości 140 m n.p.t. wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanej w miejscowości Golska Huta, gm. Lubień Kujawski, powiat włocławski, na działce o nr ewid. 89/2 obręb Golska Huta, w ramach toczącego się na wniosek ANBUD Firma Remontowo Budowlana Andrzej Łykowski z siedzibą w m. Witkowo przy ul. Dworcowej 23 a postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz jego uzupełnieniem a także możliwości składania uwag i wniosków w sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 17.05.2012 r. do 06.06.2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu  Kujawskim, Wydział  Inwestycji pokój nr  18 w  godz.  730  -  1500.  
Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia ( art. 35).
Zgodnie  z  art.  35  §  5  Kpa  do  terminów  załatwienia  sprawy  nie  wlicza  się  terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów  zawieszenia postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej informacji poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Golska Huta.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (16 maja 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (17 maja 2012, 08:03:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 666