Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Włocławskiego postanowienia uzgadniającego pozytywnie projektu decyzji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem energetycznym w m. Narty na działce nr 116/3.


 
                                                                        Lubień Kujawski dn. 11.05.2012
INW 6733.3.2011            
                  
O B W I E S Z C Z E N I E   

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam

że w dniu 07.05.2012 r. wydane zostało Postanowienie znak GGN.6123.153.2012 Starosty Włocławskiego uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem energetycznym na terenie działki nr ewid. 116/3 obręb geodezyjny Narty, gmina Lubień Kujawski.
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy sołectwa Narty.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                   
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (11 maja 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (11 maja 2012, 11:21:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 860