Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-demontaż kontenera i montaż nowego budynku telemetrii oraz demontaż starych komór zasuw oraz montaż nowych na działce nr ewid. 39/1 obręb Kaliska


Lubień Kujawski dn. 19.04.2012 r.
INW.6733.2.2012
 
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 133 reprezentowanego, na podstawie pełnomocnictwa (ZU-232-465/11 z dnia 08.12.2011 r.), przez Pana Janusza Ostrowickiego zamieszkałego w miejscowości Jasień 53, 87-605 Tłuchowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na demontażu kontenera i montażu nowego budynku kontenera telemetrii oraz demontażu starych komór zasuw oraz montaż nowych na działce nr ewid. 39/1, obręb Kaliska, gm. Lubień Kujawski.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się  z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski  i zażalenia w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w miejscowości Kaliska.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
                                                                           Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                            Paweł Wiktorskimetryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (19 kwietnia 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (19 kwietnia 2012, 12:12:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 840