Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem w m. Narty na działce nr ewid. 116/3


 
Lubień Kujawski dn. 30.03.2012 r.
INW 6733.3.2011
 
 
 
Obwieszczenie
    o wszczęciu postępowania
 
 
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717  z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek PRO-WILL Jacek Wiliński z siedzibą przy ul. Willowej 9/2 w Toruniu reprezentującego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 02 stycznia 2012 r. Nr 356/R1/01/2012 spółkę P4 z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem na terenie działki o nr ewid. 116/3 obręb geodezyjny Narty, gm. Lubień Kujawski.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zażalenia w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica ogłoszeń sołectwa Narty.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (30 marca 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (2 kwietnia 2012, 14:20:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 888