Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o ponowne uzgodnienie - budowia farmy wiatrowej o mocy 1000KW składającej sie z dwóch siłowni wiatrowych o mocy 500 kw i maksymalnej wysokości 100 m n.p.t na działce nr ewid. 9/1 obręb Kaliska.


Lubień Kujawski dnia 29.03.2012 r.
INW 7624-23/2010
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.03.2012 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o uzgodnienie  realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o mocy 1000 kW składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy 500 kW każda i o maksymalnej wysokości 100 m n.p.t wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski, powiat  na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/1 obręb Kaliska.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), oraz art. 49 Kpa –zawiadomienie stron o dokonywanych czynnościach następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń sołectwa Kaliska, Gole, Golska Huta.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (29 marca 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (29 marca 2012, 11:51:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1367