Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu w części postepowania dotyczącego budowy farmy wiatrowej Kaliska na działkach nr ewid. 9/1 i 3.


INW 7624-23/2010
 
 
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.03.2012 r. została wydana decyzja o umarzeniu postępowania w części dotyczącej budowy jednej elektrowni wiatrowej o mocy 1500 kW i maksymalnej wysokości 140 m n.p.t zlokalizowanej w miejscowości Kaliska na działce numerze ewidencyjnym 3 obręb Kaliska w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Kaliska o łącznej mocy przyłączeniowej 2500 kW, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy 500 kW każda i o maksymalnej wysokości 100 m n.p.t oraz jednej siłowni o mocy 1500 kW i maksymalnej wysokości 140 m n.p.t wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski, powiat włocławski, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/1 i 3 obręb Kaliska.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:00. Na wydaną decyzję przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), oraz art. 49 Kpa –zawiadomienie stron o wydaniu decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń sołectwa Kaliska, Gole, Golska Huta.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (29 marca 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (29 marca 2012, 11:42:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1076