Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ i PPIS o uzgodnienie realizacji inwestycji-budowa farmy wiatrowej w miejscowości Kaliska na działkach nr ewid. 9/1 i 3.


Lubień Kujawski dnia 21.02.2012r
INW 7624-23/2010
 
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego zawiadamia strony, że w dniu 20.02.2012 r. stosownie do art. 77 ust. 1 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej Kaliska o łącznej mocy przyłączeniowej 2500 kW, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy 500 kW każda i o maksymalnej wysokości 100 m n.p.t. oraz jednej siłowni o mocy 1500 kW i maksymalnej wysokości 140 m wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski, powiat włocławski, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/1 i 3 obręb Kaliska.
Postępowanie w ww. sprawie toczy się na wniosek ANBUD Firma Remontowo Budowlana Andrzej Łykowski z siedzibą w miejscowości Witkowo przy ul. Dworcowej 23 a.
W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń sołectwa Kaliska, Gole, Golska Huta.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (21 lutego 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (21 lutego 2012, 10:39:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 882