Obwieszenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa- przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko- budowa farmy wiatrowej w m. Kaliska na działkach na ewid 9/1 i 3.


Lubień Kujawski dnia 21.02.2012 r.
INW 7624-23/2010
                                              

 
 
Zawiadomienie
 
Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz  o ocenach  oddziaływania na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 
podaje do publicznej wiadomości,
 
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej Kaliska o łącznej mocy przyłączeniowej 2500 kW, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy 500 kW każda i o maksymalnej wysokości 100 m n.p.t. oraz jednej siłowni o mocy 1500 kW i maksymalnej wysokości 140 m wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski, powiat włocławski, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/1 i 3 obręb Kaliska, w ramach toczącego się na wniosek ANBUD Firma Remontowo Budowlana Andrzej Łykowski postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku.
Zgodnie  z  §  3  ust.  1  pkt 6 lit. b)  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada 2010  r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397),  planowane  przedsięwzięcie  zaliczane  jest do inwestycji mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko.
Dla w/w przedsięwzięcia Burmistrz Lubienia Kujawskiego postanowieniem z dnia  23.02.2011 r. znak INW 7624-23/2010 ustanowił obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, postanowienie organu właściwego do wydania decyzji oraz raport o oddziaływaniu na  środowisko są udostępnione do  wglądu  w Urzędzie Miejskim w Lubieniu  Kujawskim, Wydział  Inwestycji pokój nr 18 w  godz.  7:30 - 15: 00.  Strony mają  prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania (art. 10 kpa).

Zgodnie  z  art.  33  ust.  1  ustawy z dnia 3  października  2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w  sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 22.02.2012 r. do 13.03.2012 r. w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (21 lutego 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (21 lutego 2012, 10:27:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 776