Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa-budowa farmy wiatrowej w m. Golska Huta na działce nr ewid. 89/2


Lubień Kujawski dnia 14.02.2012 r.
INW 6220.11.2011
                                              
 
 
Zawiadomienie
 
Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz o ocenach  oddziaływania na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 
podaje do publicznej wiadomości,
 
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 1500 kW, składającej się z jednej siłowni o mocy 1500 kW i maksymalnej wysokości 140 m n.p.t. wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanej w miejscowości Golska Huta, gm. Lubień Kujawski, powiat włocławski, na działce o nr ewid. 89/2 obręb Golska Huta,w ramach toczącego się na wniosek ANBUD Firma Remontowo Budowlana Andrzej Łykowski postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku.
Zgodnie  z  §  3  ust.  1  pkt 6 lit. b)  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada 2010  r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397),  planowane  przedsięwzięcie  zaliczane  jest do inwestycji mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko.
Dla  w/w  przedsięwzięcia  Burmistrz  Lubienia  Kujawskiego  postanowieniem  z  dnia 03.01.2012 r. znak INW 6220.11.2011 ustanowił obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków. Wniosek o wydanie decyzji wraz z „Raportem o oddziaływaniu  na  środowisko” jest  udostępniony do  wglądu  w Urzędzie Miejskim w Lubieniu  Kujawskim, Wydział  Inwestycji pokój nr 18 w  godz.  7:30 - 15:00.  Strony mają  prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania (art. 10 kpa).
Zgodnie  z  art.  33  ust.  1  ustawy z dnia 3  października  2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  informuje  się  o  możliwości składania  uwag i wniosków    w  sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej  w  terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 15.02.2012 r. do 06.03.2012 r. w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia  ( art. 35).

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (14 lutego 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (14 lutego 2012, 10:00:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 985