Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej w m. Rutkowice na działkach nr 133 i 134


 
                                                        Lubień Kujawski dn. 29.12.2011r.
INW 6733.9.2011               
 
Obwieszczenie

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn.             zm.)
zawiadamiam

że w dniu 29.12.2011r. wydana została decyzja znak INW 6733.9.2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca na rzecz ENERGA OPERATOR S.A, w imieniu której działa pełnomocnik firma ELTEL Networks Toruń S.A lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN-15 kV na terenie gminy Lubień Kujawski na działkach o numerach ewidencyjnych 133 i 134 w miejscowości Rutkowice.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00.
Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 5 ustawy pizp.).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, sołectwa Rutkowice.
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (29 grudnia 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (29 grudnia 2011, 11:52:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 888