Obwieszczenie o wydaniu postanowienia uzgadniającego realizację inwestycji celu publicznego pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Kanibród, działka 54


 
                                                                        Lubień Kujawski dn. 27.12.2011
INW 6733.8.2011            
                  
O B W I E S Z C Z E N I E  
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam
 
że w dniu 22.12.2011 r. wydane zostało Postanowienie znak GGN.6123.515.2011 Starosty Włocławskiego uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej Telefonii Komórkowej PTK CENTERTEL na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 54 położonej w miejscowości Kanibród, gmina Lubień Kujawski.
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy sołectwa Kanibród.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                  

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (27 grudnia 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (27 grudnia 2011, 12:17:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 755