Obwieszczenie o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji celu publicznego-budowa stacji bazowej w m. Kanibród działka nr ewid. 54


 
                                                                        Lubień Kujawski dn. 22.12.2011
INW 6733.8.2011            
                  
O B W I E S Z C Z E N I E 
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam
że w dniu 19.12.2011 r. wydane zostało Postanowienie znak TEK/BTR/0966/2011 Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku uzgadniające pozytywnie z uwagami projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej Telefonii Komórkowej PTK CENTERTEL na terenie nieruchomości  oznaczonej numerem 54 położonej w miejscowości Kanibród, gmina Lubień Kujawski.
 
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy sołectwa Kanibród.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                   
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (22 grudnia 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (22 grudnia 2011, 10:19:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 758