Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji-budowa stacji bazowej w m. Kanibród nr działki 54


Lubień Kujawski dn. 20.12.2011 r.
INW 6733.8.2011
 
 
 
Obwieszczenie
o przedłużeniu terminu wydania decyzji celu publicznego
 
Na podstawie art. 49, art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uwzględniając przepis art. 35 § 5 kpa, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 
                                                    zawiadamiam
 
osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Danuty Załęskiej  pełnomocnika PTK CENTERTEL Sp. z o.o z siedziba w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10A w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej Telefonii Komórkowej PTK CENTERTEL na terenie nieruchomości  oznaczonej numerem 54 położonej w miejscowości Kanibród, gmina Lubień Kujawski, że w związku z koniecznością uzgodnienia realizacji w/w przedsięwzięcia ze Starostą Włocławskim oraz Kujawsko Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, wydanie decyzji ostatecznej w tej sprawie powinno nastąpić do dnia 20.01.2012 r.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Kanibród.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                   

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (20 grudnia 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (21 grudnia 2011, 13:22:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 858