Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


                                                                                  Lubień Kujawski dnia, 16.12.2011 r.
 
INW 6220.5.2011
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu 14.12.2011r. z wniosku została wydana decyzja znak INW 6220.5.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji paliw, zlokalizowanej przy ul. 19-stego Stycznia w Lubieniu Kujawskim, na działce o nr ewid. 100/3 i 100/9 obręb Narty, gm. Lubień Kujawski.
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (16 grudnia 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (16 grudnia 2011, 09:34:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 720