Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego -budowa stacji bazowej w m. Kanibród działka nr ewid. 54, gm. Lubień Kujawski


Lubień Kujawski dn. 28.11.2011 r.
INW 6733.8.2011
 
 
Obwieszczenie
  o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717  z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani Danuty Załęskiej  Zakład Produkcyjno Usługowy UNIMET s.c. Wielka Nieszawka, ul. Przemysłowa 14, 87-165 Cierpice reprezentującej na podstawie pełnomocnictwa z dnia 12  października 2011 r. /141/10/11 spółkę Polska Telefonia Komórkowa-Centertel z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej Telefonii Komórkowej PTK CENTERTEL na terenie nieruchomości położonej w miejscowości, Kanibród, nr ewid. 54, gm. Lubień Kujawski.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski   i zażalenia w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy                  ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica ogłoszeń sołectwa Kanibród.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (28 listopada 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (28 listopada 2011, 11:44:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 806