Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji celu publicznego-budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN-15 kV w m. Rutkowice na dz. nr ewid. 133 i 134


Lubień Kujawski dn. 25.11.2011 r.
INW 6733.9.2011
 
 
 
Obwieszczenie
o przedłużeniu terminu wydania decyzji celu publicznego
 
Na podstawie art. 49, art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uwzględniając przepis art. 35 § 5 kpa, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 
                                                    zawiadamiam
 
osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku ELTEL Networks Toruń  pełnomocnika ENERGA OPERATOR S.A w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN-15 kV na terenie nieruchomości nr ewid. 133 i 134 w miejscowości Rutkowice, gm. Lubień Kujawski, że w związku z oczekiwaniem na uzgodnienie realizacji w/w przedsięwzięcia ze Starostą Włocławskim, wydanie decyzji ostatecznej w tej sprawie powinno nastąpić do dnia 25.12.2011 r.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Rutkowice.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                   

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (25 listopada 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (25 listopada 2011, 12:43:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 700