Obwieszczenie o wydaniu postanowienia ZMiUW w toku postepowania o wydanie decyzji celu publicznego -budowa stacji kablowej elektroenergetycznej na dz. nr ewid. 133 i 134 w m. Rutkowice


 
                                                                        Lubień Kujawski dn. 25.06.2011
INW 6733.9.2011            
                  
O B W I E S Z C Z E N I E 
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam

że w dniu 17.11.2011 r. wydane zostało Postanowienie znak TEK/BTR/0906/2011 Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku uzgadniające pozytywnie z uwagami projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN-15 kV na terenie nieruchomości nr ewid. 133 i 134 w miejscowości Rutkowice, gm. Lubień Kujawski.
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy sołectwa Rutkowice.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                   

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (25 listopada 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (25 listopada 2011, 12:29:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 616