Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia -budowa stacji bazowej w m. Narty na dz. nr ewid. 116/3


 
                                                        Lubień Kujawski dn. 15.11.2011r.
INW 6733.3.2011               
 
Obwieszczenie
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam
 

że w dniu 15.11.2011r. wydana została decyzja znak INW 6733.3.2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca na rzecz PRO-WILL Jacek Wiliński pełnomocnika spółki P4 lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w skład, której wchodzą urządzenia zasilające, sterujące oraz nadawczo – odbiorcze zlokalizowane w szafach aparaturowych posadowionych u podstawy wieży oraz anteny sektorowe i anteny paraboliczne zawieszone na wieży kratowej o wysokości 54,5 m wraz z przyłączem energetycznym na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 116/3 położonej w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00.
Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 5 ustawy pizp.).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, sołectwa Narty.
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (15 listopada 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (16 listopada 2011, 10:07:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 710