Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji-budowa sieci elektroenergetycznej na dz. nr eiwd. 133 i 134 w m. Rutkowice.


Lubień Kujawski dn. 31.10.2011 r.
INW 6733.9.2011
 
 
Obwieszczenie
  o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu w imieniu którego działa pełnomocnik firma ELTEL Networks Toruń S.A z siedzibą w Toruniu przy ul. Wschodniej 34, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN-15 kV na terenie nieruchomości o nr ewid. 133, 134 w miejscowości Rutkowice.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zażalenia w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w miejscowości Rutkowice.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (31 października 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (31 października 2011, 08:28:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 718