Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalska.


Lubień Kujawski dnia 13.10.2011r.
INW 6733.6.2011
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) w związku  z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 
zawiadamiam

osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim z siedziba przy ul. Wojska Polskiego 29 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski na działkach nr ewid.  341/2, 340/1, 339/1, 337, 338, 334, 333, 330, 329/1,328,327/1,323/1 obręb Lubień Kujawski; 220, 219, 215, 214, 210/3,210/1, 210/2, 208/1, 209/1, 204/1, 203/1, 199/1, 198, 192, 191, 184/1, 184/2, 183, 165, 164, 163, 94, 93, 92, 91, 87, 86/5, 85/5, 85/6, 84, 83, 82, 81/2, 81/3, 80, 89, 90, 86/2, 86/3, 86/6, 74/1, 74/2, 74/10, 74/11, 74/5, 74/6, 73/3, 73/4, 73/2, 71, 70, 67, 66, 162/2, 161, 160, 160/1, 160/2, 156/2, 155/5, 154/4, 154/3, 154/1, 133/21, 133/1, 133/36, 133/20, 133/19, 133/35, 133/18, 133/17, 133/5, 133/4, 133/3, 133/39, 133/6, 117, 112, 114, 115, 116, 118, 119/3, 119/1, 119/8, 119/7, 119/6, 120/1, 120/9, 133/10, 120/10, 120/6, 133/38, 120/7, 120/11, 37/2, 37/1, 37/3, 37/4, 37/5, 34/1, 30/1, 29/2, 36/1, 35/1, 32/1, 23, 22, 19/1, 18/1, 16/1, 13/1, 12/1, 9/1, 6/1, 4/1, 3, 2, 1, 120/12, 120/13, 120/14, 120/15, 132, 133/37, 133/31, 133/30, 133/29, 121/1, 134/1, 124/1, 126/1, 135, 128, 129, 130/1, 131/1, 140/4, 140/2, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 101, 102, 100/2, 99,95, 69/1, 97, 98, 100/1, 42, 41/24, 41/2, 41/23, 41/22, 41/13, 41/3, 41/9, 41/7, 171, 40/14, 40/15, 40/17, 40/18, 40/21, 40/23, 40/22, 40/24, 233, 40/13, 234, 40/11, 40/19, 40/20, 40/9, 40/6, 40/7, 40/8, 44/3, 44/4, 50, 51, 52, 65, 48/24, 49, 48/23, 48/29, 48/33, 48/22, 48/34, 48/20, 48/19, 48/18, 48/27, 48/31, 48/32, 244, 245 obręb Kaliska; 157, 155, 153, 158, 154, 159/2, 159/1, 139, 137, 136, 135, 134, 140, 150, 161, 160/3, 141, 175, 43, 45, 33, 32, 31, 30, 101 obręb Gole, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia mogą  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach od 8:00 do 15:00 wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w centrum miasta-Lubień Kujawski, sołectwa Kaliska, Gole.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (13 października 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (13 października 2011, 10:06:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 655