Obwieszczenie o wydaniu przez GDDKiA postanowienia uzgadniającego projekt decyzji celu publicznego dla budowy stacji bazowej w m. Narty na działce nr ewid. 116/3


 
                                                                        Lubień Kujawski dn. 07.10.2011
INW 6733.3.2011            
                  
O B W I E S Z C Z E N I E
  
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam

że w dniu 03.10.2011 r. wydane zostało Postanowienie znak GDDKiA-O/BY-Z-3-ae-073-1071/11 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w skład, której wchodzą urządzenia zasilające, sterujące oraz nadawczo – odbiorcze zlokalizowane w szafach aparaturowych posadowionych u podstawy wieży oraz anteny sektorowe i anteny paraboliczne zawieszone na wieży kratowej o wysokości 54,5 m wraz z przyłączem energetycznym na terenie nieruchomości  oznaczonej numerem 116/3 położonej w miejscowości Lubień Kujawski, gmina Lubień Kujawski.
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Narty.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                   

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (7 października 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (7 października 2011, 08:56:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 989