DECYZJA UM-7624/3/2006

Lubień Kujawski 25.04.2006r.
 
 
Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 7 /2 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)
 
Po rozpatrzeniu wniosku z Urzędu Miasta Lubień Kujawski z dnia 20.03.2006r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Remoncie drogo dojazdowej do terenów inwestycyjnych (Do Stacji paliw PKN ORLEN i zakładu SUPERFOS dz. Nr 99, 232/6, 232/7.”
 
Ustalam  
Następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:
 
I.                   Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
 
1.      Rodzaj przedsięwzięcia: „Remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych (Do Stacji paliw PKN ORLEN i zakładu SUPERFOS dz. Nr 99, 232/6, 232/7)”
 
W opracowaniu uwzględniono wykonanie drogo dojazdowej do zakładu SUPERFOS jak i połączenie z wcześniej projektowanym odcinkiem drogi dojazdowej. Dla powyższych zastosowano następujące typy konstrukcji a mianowicie:
      -     kostka betonowa gr.8 cm
-         podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm
-         podbudowa betonowa gr.20 cm z chudego betonu B-9
-         warstwa odsączająca gr. 15 cm z piasku
-         profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.
Konstrukcję obramować obustronnie opornikiem betonowym 12 x 25 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu B-12 wtopionym. Istniejący krawężnik okalający plac paliw na długości włączenia należy rozebrać. Na granicy z placem paliw jak i przy bramie zakładu SUPERFOS należy wbudować opornik wtopiony 15 x 25 cm na ławie betonowej bez oporu.
         Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na terenie dla którego aktualne sa zmiany w miejscowym  planie zagospodarowania
 
2.      Miejsce realizacji przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Kaliska gm. Lubien Kujawski dz. Nr 99, 232/6, 232/7.
 
 
 
 
II.                Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 
1.      Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na ś         rodowisko naturalne. Dopuszcza się jedynie oddziaływanie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym i tylko w fazie realizacji przedsięwzięcia.
2.      Przebieg drogi winien być zaprojektowany w taki sposób, aby zniszczenia istniejącej zieleni były jak najmniejsze.
3.      Odpady z terenu budowy powinny być zagospodarowane w taki sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. W pierwszej kolejności odpady należy poddać odzyskowi a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady należy przekazać do unieszkodliwienia
4.      Grunty rolne pozostałe po realizacji inwestycji należy zrekultywować w kierunku rolnym. Inne grunty zajęte na czas realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia
 
III.             Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
 
1.      Przy budowie przedmiotowej drogi należy stosować urządzenia  i technologie przyjazne środowisku.
2.      Należy zapewnić odpowiednie odprowadzanie wód opadowych z terenu drogi gminnej-powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne drogi.
 
Uzasadnienie  
1.Burmistrz Urzędu Miasta w Lubieniu Kujawskim z urzędu wystąpił z wnioskiem z dnia 20.03.2006r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
„ Remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Kaliska o długości 121,5 mb, (dz. Nr 232/7, dz. Nr 232/6 i dz. Nr 99 )” na terenie gminy Lubień Kujawski.”
 
2. Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym miejscu i zwyczajowo przyjętym przez Urząd Miasta w Lubieniu Kujawskim.
 
3.Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (mogących wymagać raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) – wymienione jest w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) do wniosku załączone były informacje o przedsięwzięciu wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
4 Zgodnie  z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie co do potrzeb sporządzania raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz  Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 
5. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem z dnia 04.10.2006, sygn. OŚB- 7633-26/06 stwierdzające brak potrzeb wykonania raportu:
Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie z dnia 04.10.2006, sygn. OŚB-7633-26/06 stwierdzające brak potrzeb wykonania raportu.
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty – dnia 18.04.2006r. postanowienie PPIS – dnia 24.04.2006r.
 
6. Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące, dnia 24.04.2006 organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie, w którym odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko INW-59/2006 (podać sygnaturę postanowienia )
Postanowienie to stało się ostateczne w dniu......
 
7. Dane o tym postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Miasta w Lubieniu Kujawskim
 
8. Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z nim działki, na których ma być zlokalizowane przedsięwzięcie oznaczone są jako tereny przeznaczone pod inwestycję z infrastrukturę technologiczną terenu przewidziany miejscowym planie,
Projektowane przedsięwzięcie jest wiec z tym planem zgodne.
Realizacja przedsięwzięcia polegającego na :”Remoncie drogi dojazdowej do terenów  inwestycyjnych w miejscowości Kaliska ( do stacji paliw PKN ORLEN i zakładu SUPERFOS) o długości 121,5 mb – dz. Nr 232/7 dz. Nr 232/6 i dz. Nr 99, na terenie gminy Lubień kujawski, którego inwestorem jest Gmina Lubień Kujawski, na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacja ww. przedsięwzięć.
 
Planowana inwestycja polega na remoncie drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Kaliska , o długości 121,5 i szerokości 6,0 m, na terenie gminy Lubień Kujawski (dz. Nr 232/7 ; dz. Nr 232/6 i dz. Nr 99 ) Powyższa droga posiada włączenie do drogi krajowej E-1  na wysokości istniejącej stacji PKN ORLEN S.A. miejscowości Kaliska. Obejmuje rozjazd łączący istniejącą drogę gminną oraz dojazd do terenu nowo budowanego zakładu SUPERFOS Włocławek Spółka zo.o. Szpetal Górny, ul Skrajna 1 , 87-811 Fabianki, Zakład w Lubieniu Kujawskim.
Remont drogo obejmuje wykonanie podbudowy stabilizowanym cementem oraz warstwą kostki betonowej. Odwodnienie zapewniają spadki poprzeczne jezdni. Nie projektuje się podziemnych elementów kanalizacji deszczowej, jak również wyklucz się korzystanie a istniejącego odwodnienia w2 postaci studni chłonnych należących do PKN ORLEN S.A.
 
Lokalizacja planowanej inwestycji naniesiona jest na mapie ewidencyjnej w skali 1:1000 załączonej do wniosku .
Dla planowanego przedsięwzięcia nie sporządzono raportu i oddziaływaniu na środowisko. Z przedstawionych informacji o przedsięwzięciu wynika konieczność spełnienia określonych w sentencji niniejszego postanowienia warunków
Cały zakres uciążliwości przedsięwzięcia zamyka się w granicach działek 99, 232/6, 232/7
 
I niniejsza decyzja jest ostateczna
Biorąc powyższe pod uwagą postanowiono jak wyżej.
 
Pouczenie  
         Na podstawie art. 106 § 5 KPA na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego we Włocławku złożone za pośrednictwem tut. Organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
 
 
 
 Burmistrz Lubienia Kujawskiego

 

Otrzymują:
1. a/a 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

metryczka


Wytworzył: Dariusz Deicki (28 kwietnia 2006)
Opublikował: Dariusz Deicki (28 kwietnia 2006, 14:49:23)

Ostatnia zmiana: Marek Tyczyński (5 maja 2006, 11:20:58)
Zmieniono: poprawiono format

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4729