DECYZJA Nr UM-7624/2/2006

 
Lubień Kujawski, 2006.04.24
 
 D E C Y Z J A                                                                          
 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
             Na podstawie  art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a  ust. 7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1 i art. 56 ustawy  z  dnia  27   kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), w  związku z art. § 3.1. pkt 90 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104  Kodeksu postępowania administracyjnego
 
po rozpatrzeniu wniosku: Pana Macieja Michalaka zam. Stępka 20, 87-840 Lubień Kujawski z dnia 04.03.2005 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie chlewni, płyty gnojowej (obornikowej) i zbiornika na gnojowicę dla 163,7 DJP,  na działce o numerze ewidencyjnym 61 w miejscowości Stępka gm.. Lubień Kujawski”    
 
U S T A L A M
następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia:  „Budowa chlewni, płyty gnojowej (obornikowej) i zbiornika na gnojowicę dla 163,7 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 61 w miejscowości Stępka gm. Lubień Kujawski”    
 
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
 
Planowana inwestycja polega na budowie chlewni, płyty gnojowej (obornikowej) i zbiornika na gnojówkę dla 163,7 DJP na działce o nr ew.  61 w miejscowości Stępka  gm. Lubień Kujawski.
  
 
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich
 
Ü     Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne, w szczególności na wody jeziora Lubieńskiego.
Ü     Uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach terenu do którego inwestor ma tytuł prawny. Biorąc pod uwagę ochronę środowiska oraz skutki potencjalnej awarii tj. rozszczelnienie zbiornika na gnojowicę, dopuszcza się  minimum dwa zbiorniki na gnojowicę usytuowane w odległości 150 m od jeziora Lubieńskiego.
Ü     Celem ograniczenia emisji substancji odorowych proponuje się stosować biopreparaty, a ponadto rozważyć możliwość wykonania zbiorników na gnojowicę jako zamkniętych. Zbiorniki na gnojowicę mogą być wyposażone w pokrywę pływającą.
Ü     Grunty rolne pozostałe po realizacji inwestycji należy zrekultywować w kierunku rolnym. Inne grunty zajęte na czas realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia.
Ü      Dokonywać  na  bieżąco  przeglądów  i  konserwacji  urządzeń i  instalacji technologicznych (płyta gnojowa i zbiorniki na gnojowicę),
 
 
- 2 -
 
Ü     Przestrzegać podstawowe zasady postępowania z nawozami, zgodne z dobrymi praktykami  rolniczymi.
Ü     Posadowienie chlewni i zbiorników na gnojowicę powinno być dostosowane do warunków hydrogeologicznych i innych cech podłoża gruntowego.
 
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym
 
Ü     Biorąc pod uwagę ochronę środowiska oraz skutki potencjalnej awarii tj. rozszczelnienie zbiornika na gnojowicę, dopuszcza się  minimum dwa zbiorniki na gnojowicę usytuowane w odległości 150 m od jeziora Lubieńskiego.
Ü     Rozważyć możliwość wykonania zbiorników na gnojowicę jako zamkniętych. Zbiorniki na gnojowicę mogą być wyposażone w pokrywę pływającą.
Ü     Przy budowie chlewni, płyty gnojowej (obornikowej) i zbiorników na gnojowicę należy stosować technologie przyjazne środowisku;
Ü     Powierzchnia płyty obornikowej (gnojowej) i pojemność zbiorników na gnojowicę winna wystarczyć na przechowywanie tych nawozów przez okres co najmniej 4 miesiące.
Ü     Płyta do składowania obornika oraz zbiorniki na gnojowicę powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne.
Ü     Usytuowanie płyty gnojowej i zbiorników na gnojowicę i wody gnojowe winno uwzględniać przeważające kierunki wiatrów, tak żeby przez jak najdłuższą część roku znajdowały się one po stronie zawietrznej względem obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi oraz względem obszarów chronionych.
Ü     Do zbiorników na gnojowicę nie należy odprowadzać ścieków bytowych pochodzących z instalacji sanitarnych.
Ü     Uwzględnić zieleń ochronną w planie zagospodarowania terenu planowanego przedsięwzięcia. 
 
 
4. Termin ważności decyzji : do 15.05.2008 r.
 
5. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
 
 
U z a s a d n i e n i e  
         W dniu 04.03.2005 do tut. Urzędu wpłynął wniosek od Pana Macieja Michalaka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni, płyty gnojowej (obornikowej) i zbiornika na gnojowicę dla 163,7 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 61 w miejscowości Stępka gm. Lubień Kujawski.   
 
         Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony  środowiska (mogących wymagać raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 90 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia         9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).
Do wniosku załączone były informacje o przedsięwzięciu wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
 
- 3 -
 
Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy  z  dnia  27 kwietnia 2001 r.  -  Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) tut. Organ wystąpił do Starosty Włocławskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z wnioskiem o wydanie opinii, co do konieczności sporządzenia i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla omawianego zamierzenia inwestycyjnego.
 
Wymienione organy, kierując się charakterem przedsięwzięcia, wydały postanowienia:
 
Ü     Starosta Włocławski – postanowienie OŚB.7633-56/05/1/05 z dnia 03.10.2005 r.
Ü     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie NZ-42-11.03 z dnia 29.04.2005r.
stwierdzające potrzebę wykonania raportu.
 
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty Włocławskiego – dnia 20.10.2005 r.; postanowienie PPIS we Włocławku – dnia 26.05.2005r. Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące tut. Organ wydał postanowienie z dnia 23.12.2005 znak: OŚB-7647/8., w którym nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na  środowisko.
Postanowienie to stało się ostateczne dnia  02.01.2006r.
 
Dnia 10.01.2006r. Inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport ten, w ocenie organu wydającego decyzję oraz organów uzgadniających, spełniał wymagania ustawowe oraz był zgodny z zakresem ustalonym w postanowieniu, o którym mowa wyżej.
 
Zgodnie z art. 53 ustawy Prawo ochrony środowiska przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału  społeczeństwa:
o       Podano do publicznej wiadomości informację o umieszczeniu danych o wniosku i raporcie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach poprzez umieszczenie ogłoszeń na tablicy informacyjnej urzędu Miejskiego w lubieniu Kujawskim,
o       Termin składania uwag i wniosków określono na 21 dni od dnia 16.01 do dnia 10.02.2006r.
o       W terminie tym nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń do przedmiotowej inwestycji.
 
Dla terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 
Środowiskowe uwarunkowania decyzji uzgodnione zostały z :                           
Ü     Starostą Włocławskim – postanowienie z dnia 27.02.2006 r.  znak: OŚB.7633-56/1/2/05/06
Ü     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie NNZ-42-11-03/1509/2006 z dnia 14.03.2006 r.
Postanowienia uzgadniające stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty Włocławskiego – dnia 16.03.2006 r.; postanowienie PPIS we Włocławku – dnia 07.04.2006 r.
Treść tych uzgodnień została uwzględniona w sentencji decyzji – punkty 2 i 3.
 
 
- 4 -
 
Spełnienie wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia winno spowodować, że wszystkie uciążliwości zamkną się w granicach działki inwestora.
Zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załącza się charakterystykę inwestycji.
Z tych względów orzeczono jak w sentencji.
 
P o u c z e n i e  
      Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem tut. Organu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 
 
                                                         Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                        mgr inż. Paweł Wiktorski
 
 
 
Załączniki:
1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia
 
Otrzymują :
1. Pan Maciej Michalak,
2. a/a
Do wiadomości :
1.      Starosta Włocławski,
2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Załącznik do decyzji
                                                                                                                    Nr UM-7624/2/06
                                                                                                                    z dnia 24.04.2006 r.
 
Charakterystyka przedsięwzięcia pn.:
„Budowa chlewni, płyty gnojowej (obornikowej) i zbiornika na gnojowicę dla 163,7 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 61 w miejscowości Stępka gm. Lubień Kujawski”
 
 
1.Lokalizacja projektowanego przedsięwzięcia
 
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki nr 61 w m. Stępka 2. stanowiącej własność pana Macieja Michalaka zam. w m. Stępka pow. Włocławski. W odległości około 200m od planowanej inwestycji znajduję się jezioro Lubieńskie. Odległość budynku chlewni, płyty obornikowej na odchody płynne do najbliższego budynku mieszkalnego wynosi około 150m.
 
2.Charakterystyka inwestycji
 
Wg założeń inwestycja polegać będzie na rozbudowie gospodarstwa rolnego dla potrzeb tuczu do obsady 163,69 DJP, płyty obornikowej o powierzchni około 53,2 m²  (dla czasu przetrzymania 4 m-ce ) lub 74,48 m² (dla czasu przetrzymania 6 m-cy ) obornika oraz min. dwóch zbiorników naziemnych na odchody płynne o pojemności 779,50 m³ lub 1228,04  m³ w zależności od czasu ich przetrzymania.
 
W chwili  obecnej gospodarstwo rolne inwestora posiada obsadę:
 
           170 loch                           59,5 DJP
           359 warchlaków              24,5 DJP
           400 loszek                       56,1 DJP
____________________________________________
Razem 920 sztuk                       140,1 DJP
 
 
Inwestor przewiduje zwiększenie liczby zwierząt do 163,69 DJP. Wg oceny ODR Zarzeczewo średnioroczna obsada trzody w gospodarstwie rolnym pana Macieja Michalaka po rozbudowie będzie kształtować się jak niżej:
 
- knurki                                        4,00 sztuk    (    1,60 DJP )
- lochy                                      340,00 sztuk   (119,00 DJP)
-prosięta                                 1090,99 sztuk    ( 21,82 DJP)
- warchlaki                                  93,84 sztuk   (    6,57 DJP)
- knurki hodowlane                      0,06 sztuk   (   0,01 DJP) 
-loszki hodowlane                      11,51 sztuk   (   1,61 DJP)
-tuczniki                                      93,47 sztuk   (  13,09 DJP)
______________________________________________________
                                                1633,87 sztuk       163,70 DJP
 
Warchlaki i tuczniki chowane będą w systemie ściółkowym ( ściółka płytka ) natomiast pozostałe zwierzęta prowadzone będą w systemie bezściółkowym.
 
Woda dla potrzeb hodowli doprowadzana jest z wodociągu gminnego.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Deicki (24 kwietnia 2006)
Opublikował: Dariusz Deicki (28 kwietnia 2006, 14:44:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3007