Obwieszczenie o zebranych dowodach-budowa garażu na działce nr 681 w Lubieniu Kujawskim


Lubień Kujawski dnia 12.09.2011r.
INW 6730.32.2011
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 
zawiadamiam

osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Adama Nęcka w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie garażu blaszanego na działce oznaczonej nr ewid. 681 położonej w Lubieniu Kujawskim, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą  w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18  w godzinach od 800 do 1500 wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie  w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (12 września 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (16 września 2011, 09:51:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1066