Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -przebudowa drogi gminnej w ciągu dróg Stepka-Czaple


                                                                                    Lubień Kujawski dnia, 06.09.2011r.
INW 6220.9.2011
 
 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3, 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że w dniu 06.09.2011 r. z wniosku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w ciągu drogowym Stępka – Czaple, gmina Lubień Kujawski, gm. Lubień Kujawski.                  
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. Strony w postępowaniu mają prawo wniesienia zażalenia w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
                         
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na tablicy Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia na tablicy sołeckiej w miejscowości Stępka, Czaple Nowe, Czaple Wieś.
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (6 września 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (6 września 2011, 11:21:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 820