Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


                                                                        Lubień Kujawski dnia, 01.09.2011 r.
 
INW 6220.2.2011
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu 29.08.2011r. z wniosku została wydana decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „BILNO  I” realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 23 i 24 w obrębie Bilno, gm. Lubień Kujawski.                 
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
                        

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (1 września 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (1 września 2011, 08:02:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1031