Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie


                                                                                  Lubień Kujawski dnia, 31.08.2011 r.
 
INW 6220.6.2011
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu 31.08.2011r. z wniosku została wydana decyzja umarzająca postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL nr 1341/11755 „BESZYN” na działce o nr ewid. 54 w miejscowości Kanibród 21 A, gm. Lubień Kujawski.
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (31 sierpnia 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (1 września 2011, 07:55:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 910