Obwieszczenie


Lubień Kujawski dnia 18.08.2011r.
INW 6220.9.2011
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 

zawiadamiam

osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w ciągu drogowym Stępka –Czaple, gmina Lubień Kujawski, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach od 8:00 do 15:00 wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.
Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa – strony zawiadamia się  przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń sołectwa Stępka, Czaple Wieś i Czaple Nowe.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (18 sierpnia 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (18 sierpnia 2011, 11:02:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 699