Obwieszczenie o wszczęciu postepowania-budowa garażu blaszanego na działce nr ewid. 681 w Lubieniu Kujawskim


Lubień Kujawski dn. 18.08.2011 r.
INW 6730.32.2011
 
 
 
Obwieszczenie
                                                               o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Adama Nęcka w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie garażu blaszanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 681 w miejscowości Lubień Kujawski.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski  i zażalenia w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (18 sierpnia 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (18 sierpnia 2011, 10:33:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1035