Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstapieniu od przeprowadzenia OOS -Przebudowa drogi gminnej w ciągu dróg gminnych Stępks -Czaple


                                                                        Lubień Kujawski dn, 10.08.2011 r.
INW 6220.9.2011
 
O B W I E S Z C Z E N I E   

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 
zawiadamiam

strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w ciągu drogowym Stępka –Czaple,  gmina Lubień Kujawski, że w dniu  10 sierpnia 2011 r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Na wydane postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia a z jego treścią  można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29,  87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:00.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń sołectwa Stępka, Czaple Nowe, Czaple Wieś.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (10 sierpnia 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (10 sierpnia 2011, 10:00:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 788