Obwieszczenie o wydaniu postanowienia RDOŚ w sprawie przebudowy dróg gminnych w pasie drogowym Stępka -Czaple


Lubień Kujawski dnia 08.08.2011r
INW 6220.9.2011
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 05 sierpnia 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał postanowienie znak WOO.4240.670.2011.HR stwierdzające, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w ciągu drogowym Stępka –Czaple, gm. Lubień Kujawski.
Na postanowienie nie przysługuje zażalenie a z jego treścią można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro, pokój 18, w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:00.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń sołectwa Stępka, Czaple Nowe i Czaple Wieś.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (8 sierpnia 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (8 sierpnia 2011, 12:25:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 742